ALGEMENE VOORWAARDEN

  Artikel 1: De overeenkomst

  1. . U hebt een Overeenkomst afgesloten met Healthh

  2. De aard van deze overeenkomst is dat je door Healthh wordt bijgestaan voor het geven van Coaching & trainingsadviezen, het samenstellen van een programma en het begeleiden van dit programma. Op de Overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van Healthh van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

  3. Healthh, gevestigd te Bomanshof 199, 5611 NP Eindhoven. Healthh is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74797336. Btw-identificatienummer NL002354819B38.

  4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en diensten waarbij door opdrachtnemer, in het kader van zijn beroep, diensten worden aangeboden en/of geleverd.

Artikel 2: Bedenktijd

2.1 Gedurende een bedenktijd van 14 dagen na afnemen van van de Overeenkomst, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen.

2.2 Na 14 dagen is het recht tot herroeping niet mogelijk.

Artikel 3: Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 30 dagen

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.2 Healthh heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Artikel 4: Prijs en prijswijzigingen

4.1 De prijs voor onze service wordt vooraf overeengekomen.

4.2 Eventuele prijsverhogingen worden door Healthh bekend gemaakt. Via onze desbetreffende websites.

4.3 De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

Artikel 5: Betaling

5.1 Aangeschafte service dient direct overgemaakt te worden via bank overdracht of bij goedkeuring in contanten.

5.2 Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door Healthh schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

5.3 Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is Healthh gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts Healthh bevoegd om u deelname aan onze service te weigeren en stop te zetten.

5.4 Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is Healthh bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

5.5 Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Healthh worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 6: Verplichtingen van Healthh

6.1 Healthh staat ervoor in dat de geleverde diensten na Healthh zijn kunnen wordt beantwoord aan de overeenkomst en geboden service.

6.2 Healthh staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

6.3 Gemiste trainingen of bijeenkomsten dient de student zelf in te halen en geheel volgens protocol te volgen om beoogde resultaat optimaal mogelijk te behalen.

6.4 Opdrachtnemer levert geen medische diensten of enig advies op medisch vlak. Opdrachtnemer is geen arts, psychiater, psycholoog of diëtist en stel dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en levert geen medische diensten of voedingsadviezen.

6.5 Healthh behoudt zich het recht voor een dienst (consulten, cursussen, trainingen, reizen of evenementen) te annuleren dan wel te verzetten indien sprake is van onvoorziene omstandigheden en/of overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers, onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en ziekte van de coach of trainer.

6.6. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt verstrekt aan Healthh gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

6.7 Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een juiste levering van de afgenomen diensten door Healthh mogelijk te maken, zoals o.a. het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of informatie, waarvan Healthh aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

6.8 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Healthh verstrekte informatie. Alle gevolgen van de eventuele onjuistheid en onvolledigheid daarvan, komen voor rekening en risico van cliënt

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

7.1 U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke en geestelijke inspanning te melden bij Healthh welke uw traject kunt beïnvloeden.

7.2 U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de trainingen en fysieke bijeenkomsten.

7.3 Indien van toepassing dient u wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch Healthh door te geven.

7.4 Healthh behoudt zich het recht voor om correspondentie en trainingslocatie te veranderen.

7.5 De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met alle geleverde adviezen en geheel volgens protocol te volgen.

Artikel 8: Annuleringen

8.1 Cliënt heeft 30 dagen geld terug garantie betreffende online cursussen. Bij afwezigheid fysieke bijeenkomsten worden annuleringen niet vergoed. Alsnog dient u zich af te melden bij Healthh.

8.2. Indien Healthh (cliënt, c.q. deelnemer) zijn/haar afspraak, inschrijving c.q. deelname wenst te annuleren, dient dit schriftelijk (per brief of per E-mail) of telefonische te geschieden.

8.3. Nadat Healthh deze annulering heeft ontvangen, zal zij opdrachtgever een bevestiging van ontvangst per E-mail toezenden.

8.4 Bij het maken van een afspraak voor een van de diensten, verstrekt opdrachtgever aan Healthh de voor Healthh benodigde informatie, zoals: naam, adres, telefoonnummer en E-mailadres van opdrachtgever, dan wel de benodigde informatie over de perso(o)n(en) voor wie de afspraak wordt gemaakt. Minderjarigen dienen het intakeformulier/contactformulier door ouders / verzorgers mede te laten goedkeuren.

8.5. Healthh verstrekt daarnaast, indien van toepassing, aan opdrachtgever nadere informatie welke voor opdrachtgever van belang is voor de uitvoering van de gegeven opdracht. Bij het niet, onvolledig, onjuist of niet tijdig verstrekken van informatie door opdrachtgever aan Healthh komt de gemaakte afspraak direct te vervallen. Eventueel reeds door Healthh gemaakte (on)kosten, dient opdrachtgever direct te voldoen aan opdrachtnemer.

8.4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de opdracht te weigeren.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De cliënt verklaart Healthh niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het afnemen van een geboden service of product.

9.2 Door het maken van een afspraak of plaatsen van een bestelling en/of de betaling geeft cliënt te kennen akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Healthh behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden te wijzigen.

9.3 Alle adviezen, tips, en uitspraken zijn uit eigen kennis, ervaring en studie verwerkt om uitsluitend mensen te adviseren echter niet dingen te verplichten of op te leggen. Daarbij is Healthh niet aansprakelijk voor verkeerde interpretaties en handelingen met daardoor geleden materiële en emotionele schades.

9.4 Healthh kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

9.5 De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij de kosten van enig ongeval, letsel of psychische hulp geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie richting Healthh.

9.6. Coaching, trainingen, opleidingen, en andere consulten, evenementen en aanverwante werkzaamheden vervangen geen medische behandelingen!

9.7 Twijfelt u zelf of een van de diensten ‘veilig’ is voor u? Raadpleeg dan uw arts en vraag of dit voor u oké is.

9.8 Deelname aan consulten, cursussen en/of trainingen georganiseerd door opdrachtnemer, geschiedt volledig voor eigen risico van opdrachtgever. Healthh is in geen geval aansprakelijk voor schade, verlies, ongevallen of andere omstandigheden die redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen.

9.9 Door het deelnemen aan een consult, cursus, opleiding of training kan de nodige transformatie en groei bij de deelnemer plaatsvinden.

9.91 Healthh kan voor eventuele gevolgen, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit deelname aan consulten, cursussen, workshops, opleidingen, trainingen, reizen of evenementen, nooit aansprakelijk worden gesteld.

10. Betwisting

10. In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden, is verhaal niet mogelijk. Het resultaat is veelal erg afhankelijk van de motivatie en de toewijding van de cliënt. Ook al doet Healthh zijn werk correct en worden de juiste suggesties gegeven dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

10.1. Geen enkele coaching biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op coaching, net zomin als op medicijnen. Geen enkele coach is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Healthh kan alleen garanderen dat het zijn uiterste best doe om u te helpen en daarbij gebruik te maken van binnen de coaching wereld gangbare en beproefde technieken

10.2. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

11. intellectuele eigendomsrechten

11. Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten bij Healthh. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de opdrachtgever overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van Healthh.

11.1 De (auteurs-)rechten met betrekking tot inhoud op onze websites en cursussen berusten uitsluitend bij Healthh. Onder deze rechten vallen o.a. : video’s, teksten, quoten, afbeeldingen, illustraties, audio, teksten, lay-out en replays van Webinars.

11.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Healthh is het niet toegestaan de inhoud van websites of enig onderdeel van uitgegeven stukken door Healthh openbaar te maken, te verveelvoudigen, door te verkopen, te verspreiden of te kopiëren.